Zelená škola

Chceme zmeniť seba a svoje okolie.

A preto sme sa zapojili do environmentálneho programu

                   ZELENÁ     ŠKOLA

Zisťovanie vplyvu školy na životné prostredie nám pomohlo určiť, ktorej téme je potrebné sa venovať hlbšie a tak získať cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. Po vyhodnotení týchto bodov stanovili sme si viac cieľov , ktoré sa spoločnými silami pokúsime splniť:

-          Zaviesť na chodby, do tried a zborovní funkčný dvojzložkový separovaný zber

-          Znížiť o 10 % celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole

-          Zavedenie hospodárenia s odpadom v zmysle Minimalizuj, Znovupoužívaj, Recykluj

-          Propagácia separovania odpadu prostredníctvom informačných akcií a na internete

-          Vzdelávacie aktivity environmentálne – rozšírenie výchovno – vzdelávacieho procesu, zážitkové učenie

-          Hliadka MŠ – čierne skládky v prírode

 

Vytýčené ciele realizujeme na základe praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä učitelia, rodičia, žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou.

Enviromentálny akčný plán školy
 

EAP (2) (2).doc (102400)

SENČAN júl-august 2019 SPEKTRUM 17
Školský rok 2018/2019 by sme mohli nazvať
aj volebným rokom, v ktorom sme
si na Slovensku volili nových primátorov,
starostov, poslancov do mestských
a obecných zastupiteľstiev, prezidenta a
zástupcov do Europarlamentu. Smutnou
realitou je všeobecne veľmi nízka účasť
mladých ľudí na voľbách. Tento neželaný
fenomén sa snaží minimalizovať nezisková
organizácia Pre stredoškolákov, ktorá
je iniciátorom projektu Študentské voľby.
• Čo sú Študentské voľby?
Študentské voľby sú simuláciou volieb
pre žiakov stredných škôl od 15 do 17,99
rokov. Dávajú mladým priestor vyjadriť
svoj názor, podporujú dialóg o politickom
dianí a dávajú študentom jedinečnú
možnosť vyskúšať si voľby ,,na nečisto“.
Sú apolitickým projektom, ktorý prostredníctvom
neformálneho vzdelávanie
vychováva mladých ľudí k aktívnemu
občianstvu. Taktiež sú súčasťou predvolebných
prieskumov, keďže reflektujú
výsledky volieb.
Študentské voľby u nás
Naše gymnázium sa tento rok po prvýkrát
zúčastnilo na Študentských voľbách.
Organizovala ich Žiacka školská rada
s pomocou regionálneho koordinátora.
Zároveň to bol najväčší projekt ŽŠR za
celý školský rok. Naši študenti tak majú
za sebou komunálne voľby, dve kolá
prezidentských volieb ako aj voľby do
Európskeho parlamentu. V každých voľbách
na potenciálnych voličov čakala
u nás v škole špeciálna volebná miestnosť
so študentskou volebnou komisiou,
ktorá kontrolovala občianske preukazy a
vydávala volebné lístky. Po úprave hlasovacích
lístkov za plentami ich voliči vhadzovali
do zapečatenej urny, ktorej obsah
na záver sčítala volebná komisia. Záujem
študentov o simulované voľby bol rozdielny,
ale môžeme skonštatovať, že sa
priamoúmerne odvíjal od ich propagácie
a jednoznačne sme mali vyššiu účasť aká
bola v reálnych voľbách. Viac sa môžete
dozvedieť na: ww.studentskevolby.sk
Z celého úspešného projektu máme
od spolužiakov pozitívne ohlasy a preto
sa už tešíme na budúcoročné simulované
parlamentné voľby!
Nina Hečková
predsedníčka ŽŠR pri GAB Senec
regionálna koordinátorka
Študentských volieb
Študentské voľby na pôde GAB
„Buďme zmenou, ktorú bude vidieť“
Deti vychovávame k zdravému životnému
štýlu, chápeme to ako vzájomnú interakciu
zdravej výživy, zdravého pohybu. Dôležitá
je úzka spolupráca pedagogických zamestnancov
so školskou jedálňou a rodičmi,
náprava nevhodných stravovacích návykov
u detí a zabezpečenie dostatočného príjmu
tekutín počas dňa, vhodné podmienky na
stolovanie a stravovanie. Aby sme vytvorili
celoživotný vyvážený spôsob stravovania
a zdravé návyky, je potrebné začať od najútlejšieho
veku a zvrátiť negatívne trendy výskytu
nadhmotnosti a obezity u detí.
Zámerom materskej školy na Slnečných jazerách
v Senci, rešpektujúc Národný akčný
plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025,
je položiť základy správnych návykov v stravovaní,
zdravom životnom štýle a poskytnúť
deťom úspešný štart do života dodržujúc
Materiálno – spotrebné normy a receptúry
vydané MŠVVaŠ SR. Robíme možno malé
kroky pre deti, ale veľké pre ich zdravie.
A ktoré to sú?
• v rámci výberu dodávateľov vajec, hydiny
a mäsa sa snažíme vyberať preverených
chovateľov,
• na prípravu múčnych jedál úspešne využívame
špaldovú múku, polievky, mäsité jedlá
obohacujeme s cícerovou, šošovicovou, fazuľovou
múkou a pod.
• množstvo cukru sa snažíme znižovať v pripravovaných
pokrmoch a nápojoch, ovocné
čaje podávame nesladené, prípadne dochutené
medom
• používame len kvalitné, čerstvé maslo,
• v rámci pitného režimu majú deti celodenne
k dispozícii najmä stolovú vodu
• sme zapojení do projektov, ktoré poskytuje
Európska únia: školský mliečny program
a školské ovocie, v spolupráci s OZ pri MŠ
Slnečné jazerá deti denne nad stanovený
rámec dostávajú ovocie a zeleninu.
K prehĺbeniu znalostí o zdravom spôsobe
stravovania naše deti, rodičia a zamestnanci
kuchyne absolvovali workshop s pani Popovičovou
z firmy Čo jedia zdravé deti, ktorej
ďakujeme za podnetné slová: „Áno, je to
možné! Aj štátna škôlka vie byť iná! Otvorená
myseľ vedenia, rodičov i kuchyne, kde
idú nad rámec svojich povinností! A všetko
s rešpektom noriem a receptúr MŠSR! Dnes
80 detičiek a náš workshop pre kuchyňu
a zástupcov! Klobúk dole!“
K zdraviu detí patria aj zdravé zúbky, preto
sa naša MŠ zapojila do vzdelávacieho projektu
Veselé zúbky, ktorý prináša DM drogerie
markt v spolupráci so spoločnosťou
GlaxoSmithKline. Podujatie sme si pripravili
v spolupráci s rodičmi a deťmi a učiteľkami
každej triedy v našej MŠ. Kreatívne nápady,
odhodlanosť súťažiť a vzdelávať sa, spolupráca
rodičov a priateľov a šikovnosť detí,
nám nakoniec priniesli výhru - 2. miesto za
Bratislavský kraj. Podarilo sa nám získať
produkty v hodnote 500 eur, veselozúbkové
balíčky pre všetky deti a učiteľky, ktoré sa
do projektu zapojili. Tešíme sa z výhry, ale
aj zo sily detského kolektívu, pretože práve
prostredie materskej školy môže výraznou
mierou pomôcť v šírení osvety v oblasti ústnej
hygieny našich najmenších.
Náš Školský vzdelávací program je rozšírený
o environmentálnu výchovu, oblasť práv
dieťaťa a osvojenie si zdravého myslenia
voči prírode a samému k sebe. Environmentálna
výchova je našou prioritou – výchova
a vzdelávanie zamerané na ochranu a poznávanie
prírody a životného prostredia.
Chceme zmeniť seba a svoje okolie, preto
sme sa zapojili aj do environmentálneho
programu ZELENÁ ŠKOLA.
Zisťovanie vplyvu našej materskej školy na
životné prostredie nám pomohlo určiť tému
pre vstup v Zelenej Škole - odpad. Tejto
téme sa budeme venovať hlbšie a získame
poznatky, ktoré využijeme nielen vo výchovno-
vzdelávacom procese, ale aj na zmenu
súčasného stavu.
Sme radi, že v uplatňovaní našich zámerov
nám pomáhajú rodičia, stravovacia komisia
aj OZ pri MŠ Slnečné jazerá.
Riaditeľka MŠ Slnečné jazerá Senec
Mgr. Hulíková Danica
Triedna učiteľka Mgr. Lucia Benkovská
o Zelenej škole (aj iných aktivitách sme informovali v časopise Senčan -júl 2019)