STRAVNÉ - MAREC 2020

 

LIENKY - 03_2020.docx (13993)
RYBKY - 03_2020.docx (13976)
SLNIEČKA - 03_2020docx.docx (13054)
ŽABKY - 03_2020.docx (13822)

 

 

 

 

 

V zmysle  § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 01.01.2019 sa poskytuje dotácia na stravu (obed a iné jedlo) vo výške 1,20 € pre dieťa navštevujúci posledný ročník materskej školy  (dieťa, ktoré dovŕšilo do 31.8. 2019 vek 5 rokov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.

Rozdiel vzniknutý v dennom príspevku na nákup potravín vo výške 0,17€ + 4€/mesiac za réžiu budú naďalej hradiť rodičia.

V prípade, že rodič neodhlási dieťa zo stravy, je povinný uhradiť sumu v celej výške, t.j. 1,37€ za každý deň, ktorý sa neodhlásil zo stravy. 

 

Vážení rodičia z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  je  možné odhlásiť stravu najneskôr do 7:30.

V prípade neprítomnosti dieťaťa viac ako 30 dní môže zákonný zástupca požiadať o odpustenie pomernej časti za režijné náklady vedúcu ŠJ prostredníctvom žiadosti

žiadosť o odpustenie réžie.docx (13128)

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ďakujeme za porozumenie.