OZNAM K PLATBÁM ZA SEPTEMBER 

ŠK.ROK 2020/2021 

 

ŽABKY - 09_2020.docx (13782)

SLNIEČKA - 09_2020docx.docx (13018)

RYBKY - 09_2020.docx (13973)

 
 
 
Vážení rodičia, 
 
touto cestou Vám oznamujeme, že v dňoch 24.08. a 25.08.2020 sme poukázali na účty zákonných zástupcov detí preplatky za réžiu za školský rok 2019/2020. 
 
Ved. ŠJ 

 

STRAVNÉ 

 

 

V zmysle  § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 01.01.2019 sa poskytuje dotácia na stravu (obed a iné jedlo) vo výške 1,20 € pre dieťa navštevujúci posledný ročník materskej školy  (dieťa, ktoré dovŕšilo do 31.8. 2019 vek 5 rokov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.

Rozdiel vzniknutý v dennom príspevku na nákup potravín vo výške 0,17€ + 4€/mesiac za réžiu budú naďalej hradiť rodičia.

V prípade, že rodič neodhlási dieťa zo stravy, je povinný uhradiť sumu v celej výške, t.j. 1,37€ za každý deň, ktorý sa neodhlásil zo stravy. 

 

Vážení rodičia z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  je  možné odhlásiť stravu najneskôr do 7:30.

V prípade neprítomnosti dieťaťa viac ako 30 dní môže zákonný zástupca požiadať o odpustenie pomernej časti za režijné náklady vedúcu ŠJ prostredníctvom žiadosti

 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ďakujeme za porozumenie.