sprva VV (1).docx (46396)

Rada školy zvolená v 11/2018 na 4roky

Zástupcami  rodičov v Rade školy pri MŠ Slnečné jazerá sú :

Ing.Diana Bezúrová 

 Ing.Silvia Magátová

delegovaní zástupcovia  Mesta Senec:     Mgr.Kubliniak Anton

                                                                     p.Helena Nemcová

                                                                      Mgr.Škovránek Pavol

zástupca pedagógov : Daniela Bogárová

zástupca nepedagógov: Mgr.Veronika Lehotská Batyková

na ustanovujúcom zasadaní RŠ konanej dňa 16.11.2018 bola za predsedu zvolená  Ing.Silvia Magátová  a a podpredsedu Daniela Bogárová.