Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

 Technická škôlka v našej materskej škole

Projekt „Technické škôlky“ vznikol v Českej republike v roku 2014. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.

V Štátnom pedagogickom ústave vznikla  v roku 2018 myšlienka o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre materské školy na Slovensku so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie.

Garantkou celého projektu je profesorka Iveta Radičová, ktorá o projekte povedala:„Myslím si, že úspešnosť vzdelávacieho systému je potrebné nastavovať od materských škôl a prepájať znalosti prírodovedných a sociálnych vied s vysoko humánnym prístupom, ktorý je dôležitý pre neskoršie uplatnenie sa detí v praktickom živote. Tieto ciele zabezpečíme práve tým, že budeme prepájať zamestnávateľov, regióny a školy už v predprimárnom vzdelávaní a kontinuálne budeme pokračovať na prvom stupni základnej školy," 
S radosťou   Vás môžeme informovať, že aj naša materská škola sa dňom 21.2.2020 zapojila do uvedeného projektu.
S finančným prispením taiwanského veľvyslanectva  Taipei representative office pod záštitou p.M.Ruey -LiTsenga sumou 1500eur a Mesta Senec tiež sumou 1500eur, ďaľšou čiastkou nám na rozvoj TŠ prispelo Občianske združenie pri MŠ Slnečné jazerá a preto je   v našej mš zriadená dielnička s pracovnými nástrojmi , prístrojmi kde si budú deti rozvíjať technické zručnosti pod dozorom vyškolených pani učiteliek, ktoré absolvovali kurz Technika hrou v predpimárnom vzdelávaní . 
Uvedený kurz zastrešuje ŠPU Bratislava a praktickú časť ZŠ s MŠ K.Mahra v Trnave.
.
 

plán Technickej škôlky na školský rok 2023/2024

PLAN_TECHNICKEJ_SKOLKY_2023-2024.pdf (102234)

Ciele projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov:

 deti sa oboznamujú so základnými údajmi o skúmanom objekte, následne si vytvoria vlastný projekt, ktorý konzultujú s učiteľom a potom si podľa svojich predstáv, s pomocou učiteľa samy vyrobia funkčný model študovaného technického objektu. Nasledujúca hra s modelmi skutočných technických objektov objasní deťom správne použitie a využitie všetkých technických možností daného zariadenia. Hra s modelmi je záležitosťou celej skupiny, v rámci ktorej prebieha konverzácia, ktorá deti vedie aj k používaniu technickej terminológie.  

ts_projekt_tisk-20-01-14.pdf (451268)

 

 

Slávnostné otvorenie Technickej škôlky

Práce našich detí