Technická škôlka

V Štátnom pedagogickom ústave vznikla  v roku 2018 myšlienka o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre materské školy so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie.Materské školy, s pracovným názvom Technické škôlky, na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike, kde sú ich už stovky a majú s nimi dobré skúsenosti. 
Garantkou celého projektu je profesorka Iveta Radičová, ktorá o projekte povedala:„Myslím si, že úspešnosť vzdelávacieho systému je potrebné nastavovať od materských škôl a prepájať znalosti prírodovedných a sociálnych vied s vysoko humánnym prístupom, ktorý je dôležitý pre neskoršie uplatnenie sa detí v praktickom živote. Tieto ciele zabezpečíme práve tým, že budeme prepájať zamestnávateľov, regióny a školy už v predprimárnom vzdelávaní a kontinuálne budeme pokračovať na prvom stupni základnej školy," 
S radosťou   Vás môžeme informovať, že aj naša materská škola sa dňom 21.2.2020 zapojila do uvedeného projektu.
S finančným prispením taiwanského veľvyslanectva  Taipei representative office pod záštitou p.M.Ruey -LiTsenga sumou 1500eur a Mesta Senec tiež sumou 1500eur je  v našej mš zriadená dielnička s pracovnými nástrojmi , prístrojmi kde si budú deti rozvíjať technické zručnosti pod dozorom vyškolených pani učiteliek, ktoré absolvovali kurz Technika hrou v predpimárnom vzdelávaní .
Uvedený kurz zastrešuje ŠPU Bratislava a praktickú časť ZŠ s MŠ K.Mahra v Trnave.
S priebehom a realizáciou uvedeného projektu vás budeme informovať .
 
 
 
výrobky vyrobené p.učiteľkami na školeni
 
Vybavenie do našej dielničky, poskytnuté z daru  taiwanského veľvyslanectva  Taipei representative office pod záštitou p.M.Ruey -LiTsenga sumou 1500eur :