Technická škôlka

V Štátnom pedagogickom ústave vznikla  v roku 2018 myšlienka o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre materské školy so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie.Materské školy, s pracovným názvom Technické škôlky, na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike, kde sú ich už stovky a majú s nimi dobré skúsenosti. 
Garantkou celého projektu je profesorka Iveta Radičová, ktorá o projekte povedala:„Myslím si, že úspešnosť vzdelávacieho systému je potrebné nastavovať od materských škôl a prepájať znalosti prírodovedných a sociálnych vied s vysoko humánnym prístupom, ktorý je dôležitý pre neskoršie uplatnenie sa detí v praktickom živote. Tieto ciele zabezpečíme práve tým, že budeme prepájať zamestnávateľov, regióny a školy už v predprimárnom vzdelávaní a kontinuálne budeme pokračovať na prvom stupni základnej školy," 
S radosťou   Vás môžeme informovať, že aj naša materská škola sa dňom 21.2.2020 zapojila do uvedeného projektu.
S finančným prispením taiwanského veľvyslanectva  Taipei representative office pod záštitou p.M.Ruey -LiTsenga sumou 1500eur a Mesta Senec tiež sumou 1500eur je  v našej mš zriadená dielnička s pracovnými nástrojmi , prístrojmi kde si budú deti rozvíjať technické zručnosti pod dozorom vyškolených pani učiteliek, ktoré absolvovali kurz Technika hrou v predpimárnom vzdelávaní .
Uvedený kurz zastrešuje ŠPU Bratislava a praktickú časť ZŠ s MŠ K.Mahra v Trnave.
.
 

plán Technickej škôlky na školský rok 2022/2023

PLÁN_TECHNICKEJ_ŠKÔLKY_2022-2023.doc (45568)

PLÁN_TECHNICKEJ_ŠKÔLKY_2022-2023 (8).doc (44544)

Ciele projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov:

- formulovať a tvoriť s deťmi jednoduché technologické postupy, učiť ich orientovať sa v nich a postupovať v činnostiach podľa zadanej schémy,

- podporovať diskusiou tvorivosť detí pri riešení úloh,

-  viesť deti k tvorbe vlastného výrobku a k získaniu priamej skúsenosti s používaným  náradím,

- poznávať a skúmať prírodu okolo seba, oboznámiť sa s rôznymi materiálmi a ich vlastnosťami.

 
Prioritou projektu je dosiahnuť u detí spojenie súvislosti dejov, ktoré sú typické pre inovačné procesy. Deti si podľa svojich predstáv a pod vedením pedagógov vyrobia funkčný model študovaného technického objektu (automobilu, lode, lietadla, domu). Takto získané vedomosti a zručnosti si efektívnejšie zafixujú. Hra s modelom, ktorá nasleduje po jeho výrobe, objasní deťom správne použitie technického objektu a možnosti skutočného stroja.

 

 

 

Slávnostné otvorenie Technickej škôlky

/album/fotogaleria-technicka-skolka/image1-1-jpeg6/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image1-2-jpeg3/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image2-1-jpeg6/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image3-2-jpeg2/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image5-1-jpeg2/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image5-2-jpeg1/ /album/fotogaleria-technicka-skolka/image6-1-jpeg3/

Práce našich detí

/album/fotogaleria-technicka-skolka1/6bfde6b5-bf95-4f6e-8b40-38bd99ae8221-jpg1/ /album/fotogaleria-technicka-skolka1/164370945-189788482688259-1652586618846488688-n-jpg/ /album/fotogaleria-technicka-skolka1/164402099-1545102615698481-5166035942636417343-n-jpg/ /album/fotogaleria-technicka-skolka1/164630953-3592603837632400-9216006781064863626-n-jpg/ /album/fotogaleria-technicka-skolka1/164724818-284807463025369-6559627496419168587-n-jpg/