Technická škôlka

V Štátnom pedagogickom ústave vznikla  v roku 2018 myšlienka o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre materské školy so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie.Materské školy, s pracovným názvom Technické škôlky, na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike, kde sú ich už stovky a majú s nimi dobré skúsenosti. 
Garantkou celého projektu je profesorka Iveta Radičová, ktorá o projekte povedala:„Myslím si, že úspešnosť vzdelávacieho systému je potrebné nastavovať od materských škôl a prepájať znalosti prírodovedných a sociálnych vied s vysoko humánnym prístupom, ktorý je dôležitý pre neskoršie uplatnenie sa detí v praktickom živote. Tieto ciele zabezpečíme práve tým, že budeme prepájať zamestnávateľov, regióny a školy už v predprimárnom vzdelávaní a kontinuálne budeme pokračovať na prvom stupni základnej školy," 
S radosťou   Vás môžeme informovať, že aj naša materská škola sa dňom 21.2.2020 zapojila do uvedeného projektu.
S finančným prispením taiwanského veľvyslanectva  Taipei representative office pod záštitou p.M.Ruey -LiTsenga sumou 1500eur a Mesta Senec tiež sumou 1500eur je  v našej mš zriadená dielnička s pracovnými nástrojmi , prístrojmi kde si budú deti rozvíjať technické zručnosti pod dozorom vyškolených pani učiteliek, ktoré absolvovali kurz Technika hrou v predpimárnom vzdelávaní .
Uvedený kurz zastrešuje ŠPU Bratislava a praktickú časť ZŠ s MŠ K.Mahra v Trnave.
.
 

 

Ciele projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov:

- formulovať a tvoriť s deťmi jednoduché technologické postupy, učiť ich orientovať sa v nich a postupovať v činnostiach podľa zadanej schémy,

- podporovať diskusiou tvorivosť detí pri riešení úloh,

-  viesť deti k tvorbe vlastného výrobku a k získaniu priamej skúsenosti s používaným  náradím,

- poznávať a skúmať prírodu okolo seba, oboznámiť sa s rôznymi materiálmi a ich vlastnosťami.

 
Prioritou projektu je dosiahnuť u detí spojenie súvislosti dejov, ktoré sú typické pre inovačné procesy. Deti si podľa svojich predstáv a pod vedením pedagógov vyrobia funkčný model študovaného technického objektu (automobilu, lode, lietadla, domu). Takto získané vedomosti a zručnosti si efektívnejšie zafixujú. Hra s modelom, ktorá nasleduje po jeho výrobe, objasní deťom správne použitie technického objektu a možnosti skutočného stroja.

PLÁN TECHNICKEJ ŠKÔLKY

Mesiac: September

Téma: Ja, moja rodina a MŠ

Technická aktivita:  ROZPOZNÁVANIE MATERIÁLU

                                   ROZPOZNÁVANIE NÁRADIA A TECHNICKÝCH NÁSTROJOV

Výrobky: Zoznámenie sa s dielničkou

Mesiac: Október

Téma: Farby jesene

Technická aktivita:  ZATĹKANIE

                                    LEPENIE

Výrobky: Ježko

Mesiac: November

Téma: Dopravačikove rozprávky

Technická aktivita: NATIERANIE

                                  PÍLENIE

                                  ŠMIRGĽOVANIE

Výrobky: Autíčko

Mesiac: December

Téma: Čarovné Vianoce

Technická aktivita: OHÝBANIE

                                   VŔTANIE

Výrobky: Vianočný stromček

Mesiac: Január

Téma: Mráz maľuje okná

Technická aktivita:  PREVLIEKANIE

                                   ŠITIE

Výrobky: Snehové vločky

 

 

siac: Február

Téma: Hravo so šašom Jašom

Technická aktivita:  PREVLIEKANIE

                                   ŠITIE

Výrobky: húsenica

 

Mesiac: Marec

Téma: Kniha môj kamarát

Technická aktivita:  PÍLENIE

      

PRÁCA S VYPAĽOVAČKOU

Výrobky: veľkonočné vajíčko

      

Mesiac: Apríl

Téma: Jar k nám prišla

Technická aktivita:  ZATĹKANIE

      

 

Výrobky: srdiečko pre mamičku

               

 

 

    

Mesiac: Máj

Téma: Vesmír a my

Technická aktivita: VYREZÁVANIE

      

 

Výrobky: autíčko pre ocina


 

 
 
 
výrobky vyrobené p.učiteľkami na školeni
 
Oficiálne otvorenie Technickej škôlky v MŠ Slnečné jazerá 
Na úvod otvorenia technickej škôlky predniesla pani riaditeľka a pani učiteľka krátky príhovor a poďakovanie všetkým tým, vďaka, ktorým sme dostali možnosť otvoriť technickú škôlku priamo u nás v MŠ. Deti si pripravili krásny program, predviedli, čo dokážu ich šikovné ručičky, za pomoci pani učiteliek a pani riaditeľky - vyrábali v dielničke hríby, lienky, lepili s taviacou pištolou, šróbovali, vŕtali s detským náradím.