O nás

Objekt materskej školy sa nachádza na Slnečných jazerách , ktorý patrí do katastrálneho územia mesta Senec. Stojí samostatne. Materská škola je štvortriedna pozostáva z dvoch podlaží, prízemia a suterénu. Materská škola vznikla adaptáciou z rekreačného a školiaceho strediska Alfa. V jednotlivých poschodiach sú základné časti: miestnosti na edukáciu a prevádzku vzdelávacieho procesu: hospodárska časť – kuchyňa, sklady: vonkajší areál detských ihrísk a športovísk. Na prízemí sa nachádza zádverie, schodisková hala, šatňa detí triedy č.2, trieda č.2,hygienické zariadenia, chodba, trieda č.3 s prislúchajúcou spálňou a šatňou detí, hygienické zariadenia, šatňa pre učiteľky, šatňa pre upratovačky, riaditeľňa k tomu prislúchajúce hygienické zariadenia, trieda č. 1 s prislúchajúcou spálňou, šatňou a hygienickými zariadeniami, výťah, balkóny. V suteréne sa nachádza vestibul, kuchyňa s prislúchajúcimi skladmi, jedáleň, vedúca školskej jedálne, triedy č.4 s prislúchajúcimi priestormi šatne, spálne, hygienické zariadenia, šatňa pre kuchárky s hygienickými zariadeniami, balkóny, práčovňa, sušiareň, žehliareň.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí. Vonkajšie plochy zaberajú 360m²,čo zodpovedá normám na jedno dieťa stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Plocha je členená na trávnatú časť vo výmere 200m²,pieskovisko vo výmere 20 m²,terasy vo výmere 200 m² v zmysle príslušných právnych predpisov. Súčasťou areálu sú hrové atrakcie spĺňajúce technické požiadavky z hľadiska veku detí. Areál nie je prístupný verejnosti. 

Hlavnými cieľmi našej mš je:

  • Utvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu v rámci postupov Zelenej školy.
  •  Rozvoj pohybových zručností a telesnej zdatnosti v rámci rozšírenej ponuky externých či interných krúžkov /tanečnej prípravy, futbalovej prípravy, plaveckej prípravy a pod.
  • Rozvoj jazykových kompetencií v rámci práce s metodikou Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
  • Získanie elementárnych digitálnych zručností pri práci s digitálnymi pomôckami (svietacia tabuľa , Bee bot, interaktívna tabuľa , zvukové tabule a pod.
  • Formulovať a tvoriť s deťmi jednoduché technologické postupy, učiť ich orientovať sa v nich, vedieť pracovať  s náradím v rámci Technickej škôlky
  • Vedieť sa správne orientovať v rámci dopravného ihriska na komunikáciách, získať základné zručnosti pri poznávaní dopravných značiek.
  • Poslaním materskej školy je podporovať všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a pripraviť dieťaťa  na úspešný vstup do základnej školy.