Zápis(prihláška+potvrdenie od pediatra povinné- bez neho je podanie neplatné) do materskej školy sa podávajú  od 1.5.2021 do 31.5.2021 a to nasledujúcou formou:

-do poštovej schránky umiestnenej na bráne materskej školy,

-poštou na adresu Materská škola Slnečné jazerá 2764, 90301 Senec P.O.BOX 105

-e-mailom  na emailovú adresu:slnecnejazerazapis@centrum.sk

-osobne iba v nevyhnutných prípadoch , ak zákonní zástupca nevie podať žiadosť iným spôsobom v dňoch:04.05.2021 od 13,00 do 17,00 hod.

05.05.2021 od 13,00 do 17,00 hod.Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou.V prípade osobného podania k nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.Zákonný zástupca sa bude musieť preukázať platným negatívnym Ag alebo PCR testom alebo výminkou z testovania.

 Po zaevidovaní prihlášky do registratúry ,vás budeme o tejto skutočnosti informovať emailom a zašleme Vám  evidenčné číslo pod  ktorým bude prihláška vedená.

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

(§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o e-Governmente)v znení neskorších predpisov. Čl. 3 ods.12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)).

PREDŠKOLÁCI:deti ktoré budú plniť povnné predprimárne vzdelávanie (ktoré dosiahnu do 31.8.2021 -5 rokov) a len pre tieto deti sa vzťahuje spádová oblasť , pre našu mš sú to nasledovné ulice:.     

2.   1. Kováčska, 2. Lesná, 3. Jedľová, 4. Smreková, 5. Borovicová, 6. Borievková, 7. Horná, 8. Dolná, 9. Okružná, 10. Turnianska, 11. Sereďská, 12. Muškátová, 13. Ružová, 14. Fialková, 15. Tulipánová, 16. Slnečné jazerá, 17. Železničná, 18. Nitrianska, 19. Šamorínska, 20. Karasová, 21. Ulica pri Čiernej vode 22. Štefánikova 23. Vodná, 24. Rybárska, 25. Vtáčia

žiadosť pre deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie+ potvrdenie od lekára:žiadosť na povinné pred.vzdelávanie.doc 

OSTATNÉ deti , ktoré nespadajú pod povinné predprimárne vzdelávanie si môžu podať prihlášky do ktorejkoľvek mš v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Senec

prihláška pre tieto deti:žiadosť o prijatie.doc 

 

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti danej materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 

1.  Zákonné podmienky:

 

a.       Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

b.      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“),a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2021.

 

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
     

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 

2.  Ostatné podmienky prijímania

  1. Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  2. V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
  3. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.

 

 

   

 

-osobne/v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 4. až 5. mája 2021. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou./,