ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí sme  distribuovali poštou  29.6.2020 od tých detí,  ktorých sme obdržali prihlášku. 

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa, trvalý pobyt dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

UPOZORNENIE: vyplnením elektronickej žiadosti čestne prehlasujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, že súhlasia s výberom uvedenej materskej školy! Ďalej upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti , ale v rodnom liste sú uvedení obaja.
elektronická prihláška  je sprístupnená od 11.5. do 31.5.2020 tu:
alebo už priamo formulár https://senec.esmao.sk/info/e-form/332
 
 1. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa predloží
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
 3. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
 4. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.
 5. Riaditeľ materskej školy
  • písomne rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  • Čo robiť ak nemáte možnosť vyplniť elektronicky formulár?
  •  prípade, ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronický formulár,  môže prísť vyplniť prihlášku (bude vytlačená a pripravená na stole pred budovou mš na stolíku) či v najnevyhnutnejších prípadoch doručiť osobne do poštovej schránky umiestnenej na bránke mš  v dňoch

                           12.05. a 13.05.2020, v čase od 14 hod. do 17 hod.

   Pri osobnom kontakte z dôvodu dodržiavania aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID 19 je povinnosťou rodiča, zákonného zástupcu mať ochranné rúško, rukavice, dodržiavať 2 metrový vzájomný odstup a dobré je mať aj vlastné pero.

  • alebo si stiahnite našu prihlášku,(tento variant je na vlastné riziko vzhľadom k tomu, že nie je zabezpečená ochrana osobných údajov  pri odosielaní emailu)vyplňte, podpíšte,oskenujte a pošlite na : info @msslnecnejazera.sk

  • v tomto prípade je k dispozícii prihláška tu:Žiad.o prij.do MŠ_2020_Sln.jazerá (7).doc (50688)

  •  alebo  vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete hodiť do poštovej schránky  našej mš kedykoľvek do 31.5.2020

Dokumenty , ktoré vydalo MŠ VVaŠ SR v súvislosti s prijímaním detí čase koronakrízy:(viď nižšie):

ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/

 Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

Podmienky zápisu

 

1.  Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

 1. dovŕšili piaty rok veku
 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

 1. Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 2. V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
 3. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer