Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

Prijímanie Žiadostí na Zápis na šk. rok 2024/2025 je UKONČENÉ!

 

ĎAKUJEME Všetkým za záujem o miesto v našej materskej škole.

Rozhodnutia budú doručené do 30. júna 2024.

Držíme Vám všetkým palce :-)

 

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

1.  Zákonné podmienky

 

       a)    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré

              je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne 

              vzdelávanie sa týka detí, ktoré dovŕšia päť rokov veku 

              do 31. augusta 2024.

       b)    Následne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 štyri roky.

       c)    Materská škola môže prijať dieťa od troch rokov veku – v rámci svojich 

              kapacitných možností.

 

       Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, 

       v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“).

 

       Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej

       škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. 

       Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej

       ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej 

       školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

     Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je

     predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovosť materských škôl 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec určuje

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

 

 

    2.  Ostatné podmienky prijímania

 

     a)    Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného 

            prostredia po doložení potvrdenia z útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

     b)    Ak zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie do viacerých MŠ, 

             riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

      c)    Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie

            aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
-osobne/v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 4. až 5. mája 2021. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou./,