Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené. -sledujte našu webovú stránku.

(všetky info sú zverejnené na https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/

 Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podmienky zápisu

 

1.  Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

  1. dovŕšili piaty rok veku
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

 

2.  Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

  1. Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  2. V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
  3. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer