Poplatky

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.
Poplatky: 
1. mesačne povinný poplatok 22eur platia všetky deti /okrem predškolákov-deti ktoré dosiahli 5rokov života do 31.8./na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975 internetbankingom alebo priamym vkladom.


2. stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu vedeného v SLSP banke: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022 internetbankingom,priamym vkladom/sumu za uvedený mesiac nájdete v sekcii stravné/denný poplatok na jeden obed  1,45 +0,30 réžia viď  nižšie VZN č.3/2021+ VZN č.11/2021

Predškoláci vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 6rokov štátna dotácia vo výške 1,30+ doplatok rodiča 0,15eura+ réžia 0,30

3.príspevok na OZ MŠ Slnečné jazerá hradia všetky deti na č.účtu : SK 91 1100 0000 0029446 2578 vo výške 70eur na celý školský rok (platbu je možné rozdeliť  na polrok )Učet je vedený v Tatra banke disponent rodič -štatutár p.Diana Bezúrová.Peniaze sú použité na divadelné predtavenia, balíčky, odmeny....

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Senec č.3/2021 účinný od 1.9.2021, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni, rodičovský prispevok+ VZN č.11/2021 , ktorým sa dopľňa VZN č.3/2021

vzn o stravovaní 11/2021.pdf (1079254)

VZN 3_2021_čiastočné úhrady.docx (68254)

Stravovanie pre deti , ktoré dovřšili 6 rokov:info tu

INFO_pre_ziadatelov.docx (36073)

čestné vyhlásenie:

cestne_vyhlasenie(1) (1).docx (17859)

 

 

 

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

podľa §28 ods.7 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi
  • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole: