Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

Poplatky- ZMENY PLATNÉ OD 1. 3. 2023 a 1. 5. 2023

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.

 

POPLATKY:

1. Školský poplatok vo výške 28 Eur platia všetky deti, kotré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

Tie deti, ktoré dosiahli v danom školskom roku 5. rok svojho života do 31. 08. školský poplatok NEPLATIA.

Školský poplatok sa úhrádza prostredníctvom  internetbankingu alebo priamym vkladom na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975.


2. Poplatok za stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu, ktorý je vedený v SLSP: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022.

Sumu za daný mesiac nájdete v sekcii Stravné. Denný poplatok je vo výške 2,10 Eur + 10 Eur réžia (paušálne)

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,40Eur bude možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného  jedla  v materskej škole pre deti, ktoré si podali žiadosť.   

Od 1. mája 2023 sa bude štátna dotácia týkať tých detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy (sú povinne predprimárne vzdelávané) 

  • po podaní žiadosti budú povinne predprimárne vzdelávané deti doplácať na jeden odjedený obed 0,70 Eur + réžiu. V prípade, že dieťa nebude v daný deň odhlásené do 07:00 hod. zákonný zástupca je povinný uhradiť celú stravovaciu dávku.

3. Príspevok do Občianskeho združenia MŠ Slnečné jazerá hradia všetky deti na č. účtu: SK 91 1100 0000 0029 44 46 25 78 vo výške 80 Eur na celý   školský rok. Platbu je možné rozdeliť  na polrok, čiže 2x po 40 Eur. Učet je vedený v Tatra banke a disponentom je jeden z rodičov - štatutár p. Ondrušová. Peniaze z OZ sú použité na divadelné predstavenia, balíčky, odmeny.

 

 

VZN platné od 1. 3. 2023

VZN _ 2_2023 o určení výšky príspevku._final zverejnene na tabuli.docx (35842)

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole: