Poplatky-ZMENY PLATNÉ OD 1.3.2023 a 1.5.2023

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.
Poplatky: 
1. mesačne povinný poplatok 28eur platia všetky deti /okrem predškolákov-deti ktoré dosiahli 5rokov života do 31.8./na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975 internetbankingom alebo priamym vkladom.


2. stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu vedeného v SLSP banke: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022 internetbankingom,priamym vkladom/sumu za uvedený mesiac nájdete v sekcii stravné/denný poplatok  2,10eur + 10eur réžia(paušálne)

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,40 bude možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole pre deti , ktoré si podali žiadosť .Od 1. mája 2023 sa bude týkať tých detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy (sú povinne predprimárne vzdelávané) 

  • po podaní žiadosti budú povinne predprimárne vzdelávané deti doplácať na jeden odjedený obed 0,70 centa + réžiu , v prípade , že dieťa nebude v daný deň odhlásené do 07:00 hod. zákonný zástupca je povinný uhradiť celú stravovaciu dávku

3.príspevok na OZ MŠ Slnečné jazerá hradia všetky deti na č.účtu : SK 91 1100 0000 0029 44 46 25 78 vo výške 80eur na celý školský rok (platbu je možné rozdeliť  na polrok )Učet je vedený v Tatra banke disponent rodič -štatutár p.Ondrušová .Peniaze sú použité na divadelné predstavenia, balíčky, odmeny....

 

 

VZN platné od 1.3.2023

VZN _ 2_2023 o určení výšky príspevku._final zverejnene na tabuli.docx (35842)

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole: