Poplatky-ZMENY PLATNÉ OD 1.10.2022

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.
Poplatky: 
1. mesačne povinný poplatok 23eur platia všetky deti /okrem predškolákov-deti ktoré dosiahli 5rokov života do 31.8./na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975 internetbankingom alebo priamym vkladom.


2. stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu vedeného v SLSP banke: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022 internetbankingom,priamym vkladom/sumu za uvedený mesiac nájdete v sekcii stravné/denný poplatok  1,54eur + 0,50eur réžia(paušálne)

3.príspevok na OZ MŠ Slnečné jazerá hradia všetky deti na č.účtu : SK 91 1100 0000 0029 44 46 25 78 vo výške 70eur na celý školský rok (platbu je možné rozdeliť  na polrok )Učet je vedený v Tatra banke disponent rodič -štatutár p.Diana Bezúrová.Peniaze sú použité na divadelné predtavenia, balíčky, odmeny....

 

 

VZN platné od 1.1.02022

VZN _2022_čiastočné úhrady nákladov_od 01.10.2022 (3).docx (39064)

Čiastočné úhrady_interná smernica k VZN 8_2022.pdf (289811)

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

podľa §28 ods.7 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi
  • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole: