Poplatky

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.
Poplatky: 
1. mesačne povinný poplatok 20eur platia všetky deti /okrem predškolákov-deti ktoré dosiahli 5rokov života do 31.8./na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975 internetbankingom alebo priamym vkladom.
2. stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu vedeného v SLSP banke: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022 internetbankingom,priamym vkladom/sumu za uvedený mesiac nájdete v sekcii stravné/denný poplatok 1,27.)
3. príspevok pre OZ MŠ Slnečné jazerá na číslo účtu: SK 91 1100 0000 0029 4446 2578 - 70eur na šk.rok 2017/2018 účet je pod vedením rodiča/p.Diana Bezúrová predseda-štatutár. Peniaze vložené na účet OZ MŠ Slnečné jazerá budú použité na divadelné predstavenia, výlety, odmeny, mikulášske balíčky, vianočné odmeny a pod.Príspevok 70eur hradia všetky deti rovnako , pretože sa zúčastňujú všetkých akcií rovnako a taktiež dostávajú balíky a odmeny .(možnosť platby na 2 splátky -za každý polrok zvlášť).
 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole:

V zmysle §28 ods.3a 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem MŠ pri zdravotných zariadeniach. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa podľa osobitného predpisu 20€ a  platí sa príjmový účet vedený v Slovenskej sporitelni. Strava sa uhrádza šekom alebo internetbankingom na stravovací účet vedený v Slovenskej sporitelni. Stravné sa uhrádza mesiac vopred. Cena stravnej jednotky je 1,27€

Zriaďovateľ Mesto Senec vydal dňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2017 s účinnosťou od 1.12018  ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

Rodičovské združenie odsúhlasilo rodičovský príspevok  v sume 70€ na školský rok. Uvedenú sumu budú zákonní zástupcovia uhrádzať v plnej výške alebo polročne sumou 35€ na účet OZ Slnečné jazerá vedený v Tatra banke.

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

§28 ods.7 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi
  • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§28 ods.8 príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku