Poplatky

Materská škola Slnečné jazerá je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je mesto Senec.
Poplatky: 
1. mesačne povinný poplatok 22eur platia všetky deti /okrem predškolákov-deti ktoré dosiahli 5rokov života do 31.8./na účet vedený v SLSP: SK 06 0900 0000 0050 7025 1975 internetbankingom alebo priamym vkladom.


2. stravovanie sa platí mesačne na číslo účtu vedeného v SLSP banke: SK 61 0900 0000 0050 7025 3022 internetbankingom,priamym vkladom/sumu za uvedený mesiac nájdete v sekcii stravné/denný poplatok na jeden obed  1,45eura +0,30eura réžia viď  nižšie VZN č.3/2021+ VZN č.11/2021

3.príspevok na OZ MŠ Slnečné jazerá hradia všetky deti na č.účtu : SK 91 1100 0000 0029 44 46 25 78 vo výške 70eur na celý školský rok (platbu je možné rozdeliť  na polrok )Učet je vedený v Tatra banke disponent rodič -štatutár p.Diana Bezúrová.Peniaze sú použité na divadelné predtavenia, balíčky, odmeny....

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Senec č.3/2021 účinný od 1.9.2021, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni, rodičovský prispevok+ VZN č.11/2021 , ktorým sa dopľňa VZN č.3/2021

vzn o stravovaní 11/2021.pdf (1079254)

VZN 3_2021_čiastočné úhrady.docx (68254)

info platné od 1.7.2022:

Informácia k dotáciam na stravu-zmeny (1).docx (42562)

 

 

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

podľa §28 ods.7 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi
  • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Úhrada príspevkov  20  eur za pobyt dieťaťa v materskej škole: