29.2.2024

 

 

 

 

 

 

Oznamujem Vám , že dňa 21.3.2024 od 9:00 hod . bude vyšetrenie očiek Vašich detí  -zdarma , ktorú bude realizovať Únia slabozrakých a nevidiacich prístrojom binokulárneho autorefraktomera  Plusoptix,( bližšie info :_Oslovenie_rodicia.doc (44544) tento prístroj môže odhaliť u Vašich detí astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť, ďalekozrakosť a pod.

 

Vyšetrenie školskej zrelosti

 
 Milí rodičia!
 

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je dobrovoľné a bezplatné.

Vyšetrenia školskej spôsobilosti detí sa budú realizovať od začiatku marca 2024 tak, aby sa ukončili čo najskôr. Odborní zamestnanci CPP zabezpečia vyšetrenia školskej pripravenosti detí formou návštevy v materskej škole 

O vyšetrenie školskej spôsobilosti žiadajú rodičia detí, ktoré: k 31.8.2024 dosiahnu vek 6 rokov, prejavujú známky nezrelosti alebo rodičia detí s nerovnomerným vývinom, zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, emočne nezrelé deti, deti ktorým bolo v minulom školskom roku odporúčané kontrolné vyšetrenie. Prosíme zvážiť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje skupinové vyšetrenie. Zároveň žiadame rodičov, aby nám neposielali na vyšetrenie choré deti, lebo výsledky testov budú skreslené a ovplyvnené ich aktuálnym zdravotným stavom. V prípade ochorenia dieťaťa Vám bude ponúknutý náhradný termín.

vyšetrenie školskej spôsobilosti  musia požiadať rodičia, ktorí žiadajú o predčasné zaškolenie dieťaťa (jedná sa o deti, ktoré do 31.8.2024 nedosiahnu vek 6 rokov, ale tento vek dosiahnu po septembri 2024). V prípade ak má rodič záujem o predčasné zaškolenie dieťaťa, súčasťou psychologického vyšetrenia bude aj individuálne stretnutie v CPP Senec
 

Každé dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov musí byť zapísané do ZŠ. V prípade ak sa zápis do ZŠ koná skôr ako vyšetrenie školskej spôsobilosti, môže rodič riaditeľovi ZŠ odovzdať správu dodatočne.

Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy CPP nemôže vydávať po termíne 31.8.2024 žiadne odporúčania na predĺženie predprimárneho vzdelávania, ani žiadne potvrdenia na „odklad školskej dochádzky“ resp. dodatočný odklad školskej dochádzky (tieto možnosti boli zrušené).