Žiadosť o odpustenie nákladov na prevádzku mš (20e)

v zmysle zákona  č.245/2008 Z.z(školský zákon)

§28 ods.8 príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
V takomto prípade  môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o odpustenie nákladov písomnou žiadosťou riaditeľstvo mš .